Former president 41 celebrates 90th birthday at Houston restaurant