California Chrome ok'd to use nasal strip at Belmont Stakes